Arbeidzaam in dienstbaarheid! De veranderlijkheid van ons bestaan.

Anderhalf jaar geleden werd ik gevraagd om naar Heerlen-Noord te komen om daar in een groot team te komen werken. Toen het werkelijkheid zou worden, was de situatie in de kerk al dermate veranderd dat het team nog maar bestond uit twee mensen: diaken Janssen en pastoor Janssen. Voortvarend gingen we samen aan het werk, het werk dat eerst door vier werd gedaan. We werden een goed team, Janssen en Janssen. Maar de kerk is groter dan Heerlen-Noord.

Dit jaar werden we, na onderling overleg, verblijd met een nieuw lid voor ons team, diaken Jegerings. Vanaf nu de 3-j”s van Heerlen-Noord. Nu hoorde ook het woonwagenpastoraat en de caritas tot nieuwe pijlers van ons pastoraal. Immers diaken Jegerings is de pater van het Kamp.
Maar zoals bij mijn aantreden zou ook nu weer de kerkelijke situatie veranderen. Priesters en diakens zijn mensen die gezonden worden waar ze hun talenten het meest nodig hebben.
Sinds 1 januari zijn de parochies van weleer, 9 stuks, verenigd onder een kerkbestuur, onder de naam Parochiefederatie Heerlen-Noord. De bestuurlijke hervorming krijgt steeds vorm in Heerlen-Noord dankzij het noeste werk van kerkbestuur en pastoraal team.

De wereld echter is groter dan Heerlen-Noord, ook die van de kerk. Onze bisschop heeft tot een van zijn pijlers de zorg voor de priesters en diakens gemaakt. Zoals u zich misschien herinnerd heeft hij de zes jarige evaluatie ingevoerd. Priesters en diakens kunnen aangeven hoe zij zich voelen in hun situatie. Maar de bisschop kan dan ook beter handelen in het grote geheel. We zijn niet met velen, daarom hebben we elkaar hard nodig ook als diakens en priesters.

U voelt waarschijnlijk wel aan wat ik nu wil gaan zeggen. Zeven jaar lang heeft Herman hier bij ons gewerkt. Een man die rust uit straalt en zijn woorden met bedachtzaamheid uitspreekt. Een man waar je van gaat houden. Persoonlijk wil ik hem danken dat hij is gebleven en met mij een team heeft willen vormen. We vulden elkaar aan. Immers de achternaam is het zelfde maar de persoonlijkheden verschillend. Daarom konden we ook goed samen werken. Hierdoor is de pijn voor mij dan ook groot toen het bisdom aangaf dat ze ondanks mijn verzet toch graag hadden dat Herman mijn collega van Schinnen zou gaan bijstaan. Dit zal voor hem een grote overgang zijn. De situatie aldaar is totaal anders. Niet het rustige vaarwater van hier. Maar door zijn karakter en temperament zal hij daar wel eens van grote betekenis kunnen zijn om mensen weer bij elkaar te brengen. Ik wil u dan ook vragen om voor diaken Janssen te blijven bidden, ook en vooral nu hij naar de 4 dorpen rond Schinnen gaat op 1 Februari. Bij een gesprek dat we voerden over zijn vertrek, was Herman bekommerd om mij.
Hij zei: ‘’ze moeten niet gaan denken dat ik met ruzie van jou wegga, want dat is niet zo. Het is voor mij een nieuwe uitdaging.” Dit is Herman ten voeten uit zoals ik hem heb leren kennen in die 1,5 jaar.

Herman, bedankt voor alles wat je gedaan hebt voor Heerlen-Noord en ook voor mij.
Denk eraan de pastorie staat altijd open.