kerken

Parochies Heerlen Noord

Financieel overzicht

Korte toelichting bij het financiële overzicht van de parochies.

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014

  

Hier ziet u het financiële jaarverslag over het jaar 2014 van drie parochies van Heerlen-Noord. Het jaarverslag 2015 is alleen nog maar in concept gereed en moet nog worden afgerond door de accountant. Ter vergelijking zijn ook de bedragen over 2013 opgenomen.
Het eerste dat opvalt is dat alle parochies meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat was in 2013 ook al het geval. Dat kan bij Cornelius en Gerardus Majella worden betaald uit de reserves die deze parochies hebben, maar Antonius van Padua bouwt een schuld op bij de beide andere parochies, omdat deze parochie geen geld op de spaarrekening heeft staan. Dat is een van de redenen geweest dat het kerkbestuur heeft moeten besluiten om de Antonius van Paduakerk te sluiten.
Aan de inkomsten van de parochie (baten) is goed te zien dat het overgrote deel afkomstig is van de parochianen. Zij betalen kerkbijdrage, geven geld tijdens de collectes in de kerk en bestellen missen. Ook uitvaarten, huwelijken, doopsels en kaarsen brengen geld op. De overige inkomsten bestaan uit rente op spaargeld, gemeentesubsidie en vergoeding voor diensten die pastoor levert aan Ter Eijck. Helaas is bij Cornelius en Gerardus Majella sprake van teruglopende inkomsten t.o.v. het jaar ervoor. Procentueel is de terugloop het grootst in de Corneliusparochie, bijna 5% minder inkomsten dan in 2013.
De grootste kostenpost van de parochie is het kerkgebouw. De energiekosten, verzekeringspremies, het lopende onderhoud en reservering voor groot onderhoud lopen behoorlijk in de papieren. Reservering voor groot onderhoud werd overigens bij Gerardus Majella en Antonius van Padua in 2013 niet gedaan, waardoor in dat jaar het bedrag voor kosten kerkgebouw in deze parochies lager was dan in 2014. De volgende grote uitgavenpost betreft het salaris en de onkosten van de priester. In 2013 hadden Gerardus Majella en Antonius van Padua nog hun eigen pastoor. Sinds 2014 hebben de drie parochies samen één pastoor en worden de kosten gedeeld. Dat heeft voor alle parochies een bezuiniging opgeleverd. Verder zijn alle parochies verplicht om ook aan het bisdom te betalen. Net als bij uw eigen inkomstenbelasting is het bedrag afhankelijk van de inkomsten van de parochie.

Geplaatst op 13-01-2017

foto algemeen

Extra informatie

zaterdag, 23 juni 2018