Uw kind wil deelnemen aan de eerste Heilige Communie
Zoals gebruikelijk in groep 4, bestaat voor uw kind(eren) de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie. Nu uw kind aanmelden!

Voorbereiding
In de maand oktober zal een ouderavond plaatsvinden om u als ouders te informeren over de praktische gang van zaken bij de voorbereiding op de viering van de communie. Tijdens deze avond zullen o.a. een aantal werkgroepen worden samengesteld, waarbij uw actieve deelname wordt verwacht.

Communielessen
De communielessen vinden plaats buiten schooltijd (Tijdens de schoolvakanties zijn er geen communielessen) en bestaan uit lessen door pastoor of catechiste gedurende 4-5 maanden.
Schandelen:  parochiezaal Schandelen (ingang Jüpplein) woensdag van 13.15-14.05 uur
Heerlerheide: parochiezaal (ingang tussen kerk en pastorie) woensdag 13.15-14.05 uur
Heksenberg: parochiezaal (Gerardushoeve) woensdag 14.15-15.05 uur

In de Corneliusparochie nemen op Palmzondag de communicanten en hun ouders deel aan de Palmpasenviering . Tevens stellen de communicanten zich voor aan de parochie tijdens een eucharistieviering op zondag …….
Voor meer informatie over de Eerste Heilige Communie zie http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/113934-de-eerste-communie-en-de-sacramenten-in-de-rk-kerk.html

Voorwaarden
Alle katholiek gedoopte kinderen kunnen aan deze viering deelnemen. Mocht uw kind(eren) niet gedoopt zijn en kiest u er toch voor om uw dochter/zoon de Communie te laten doen, dan bestaat er de mogelijkheid om vóór de Communieviering deel te nemen aan een de parochiële doopselvoorbereiding en doopviering.

Kosten
Voor initiatiesacramenten (Doopsel – Communie – Vormsel) vraagt de kerk geen geld. Voor de dekking van de kosten,  zoals werkboek catecheselessen, versieringen van de kerk, drukwerk, het koor etc. wordt een bijdrage gevraagd van de ouders.

Verdere informatie
De ouders zijn de eerst verantwoordelijken bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie; de parochie wil u graag hierbij behulpzaam zijn. De beste voorbereiding die u uw kind(eren) kunt geven is een regelmatige deelname aan de H. Mis. Regelmatig is er een gezinsmis, een viering speciaal voor gezinnen met kinderen.  Als onderdeel van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie wordt van de communicanten een actieve deelname verwacht aan deze gezinsmissen. De kinderen worden via een schema ingedeeld om iets voor te lezen tijdens een van de gezinsmissen.

Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap.. De meeste kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn. De gebruikelijke leeftijd om het vormsel te ontvangen is twaalf of dertien jaar.

Initiatie
Doopsel, eerste communie en vormsel worden de drie initiatiesacramenten genoemd. Een sacrament is een ritueel waarin God en mens elkaar ontmoeten en waarin God mensen goed doet. Er gebeurt daadwerkelijk iets! Daarom wordt een sacrament een ‘werkzaam teken’ genoemd. Initiatie betekent inwijding: door doopsel, eerste communie en vormsel word je ingewijd in het christelijke leven. Zij vormen de basistoerusting van iedere katholiek. De katholieke kerk kent in totaal zeven sacramenten.

Eucharistie
De officiële naam voor de communie is ‘sacrament van de eucharistie’. Eucharistie komt uit het Grieks en betekent ‘dankzegging’. In de eucharistieviering – de kerkdienst waarin dit sacrament een centrale plaats inneemt – spreekt de priester een groot dankgebed uit over het brood en de wijn, die samen de offergaven vormen voor de maaltijd van de Heer. Tijdens dat gebed veranderen volgens het katholieke geloof het brood en de wijn in het Lichaam en Bloed van Christus.

Datums Communie 2024

Heerlerheide 5 mei 2024, 11:15 uur

Heksenberg Hemelvaart, 9 mei 2024, 10:00 uur

Schandelen 28 april 2024, 10:00 uur