UITVAART
Voor een overledene kunt u bij de parochie terecht voor een kerkelijke uitvaartdienst.
Aan het kerkelijk afscheid van een overledene wordt de grootst mogelijke zorg besteed. In geval van overlijden regelt de uitvaartverzorger alle praktische zaken, hij neemt ook contact op met pastoor Janssen. In overleg met de familie worden dan de nodige afspraken gemaakt en wordt het afscheid voorbereid.

De pastoor is ook bereid een ernstige zieke en mensen in hun laatste levensfase te begeleiden. U kunt hiervoor contact opnemen met het parochiekantoor. In een acute situatie kan men de pastoor ook op ongebruikelijke tijden bellen om een ziekenzalving toe te dienen. Is iemand echter al gestorven dan kan de pastoor een zegen geven, maar dat hoeft dan niet ’s nachts.

OPLUISTERING
Er is een koor en een organist beschikbaar.

VOORAVONDMIS/AVONDWAKE
Bij een eventuele vooravondmis is het fijn als deze gecombineerd kan worden met een reguliere H. Mis.

KERKHOF/CREMATORIUM
Bij een begrafenis op het kerkhof in Heerlerheide is het gebruikelijk dat na de uitvaartdienst de priester meegaat naar het kerkhof. Bij een crematie gaat de priester op verzoek van de familie mee naar het crematorium.

Het is ook mogelijk om zonder voorafgaande kerkdienst de priester te vragen voor begeleiding naar het kerkhof of crematorium. Zie voor de kosten hiervan de tarieven.

ZESWEKENDIENST
Het is gebruikelijk om zes weken na het overlijden een zeswekendienst te houden. Dit is meestal een Heilige Mis op zaterdagavond of zondagochtend. U kunt dit afspreken met de uitvaartondernemer of tijdens het huisbezoek van pastoor Janssen.

KOSTEN
Voor de diverse kosten zijn de volgende regels van toepassing:
1. Voor een uitvaart viering is een vergoeding van € 475,-. Voor begeleiding naar een crematorium of een begraafplaats buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst berekent het kerkbestuur een vergoeding van € 60,-. Voor begeleiding door een parochiepriester/diaken in een crematorium of op een begraafplaats zonder voorafgaande kerkdienst berekent het kerkbestuur een vergoeding van € 475,-. Dit zijn de normale door het Bisdom Roermond voorgeschreven, vergoedingen (ook wel stipendium genoemd). De kosten van een uitvaart viering worden in rekening gebracht door de uitvaart ondernemer. Hij draagt dat bedrag na ontvangst af aan het kerkbestuur van de parochie.

2. Indien de overledene de laatste vier jaar kerkbijdrage heeft betaald is het voor de erfgenamen mogelijk om aan de parochie een tegemoetkoming in de kosten van de uitvaart viering te vragen. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan de kerkbijdrage die de parochie in de laatste vier jaren van de overledene heeft ontvangen met een maximum van € 475. U kunt bij het parochiekantoor een formulier opvragen waarmee u het bedrag waar de erfgenamen recht op hebben bij de parochie kunt terugvragen. Het kerkbestuur zal uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek tot teruggaaf daarop beslissen. Er bestaat ook de mogelijkheid om het bedrag niet uit te laten betalen, maar te besteden aan H. Missen voor de overledene. Ook kunt u het bedrag schenken aan de parochie. U ontvangt dan een schenkingsakte, waarmee u het bedrag fiscaal als gift kunt aftrekken (naar keuze bij de overledene of bij de erfgenamen).

3. Voor de muzikale begeleiding door het Caecilia-koor wordt, inclusief de vergoeding voor de organist, een bedrag in rekening gebracht van € 195,-.

4. De vergoeding voor de zeswekendienst bedraagt € 27,50.

5. Voor begeleiding door een parochiepriester/diaken bij het bijzetten van een urn wordt een vergoeding van € 60,- gerekend.

6. Pastoor of zijn vertegenwoordiger heeft te allen tijde het recht om pastorale redenen van de voorgaande regels af te wijken.

7. Voor een overledene kan door nabestaanden met de parochie een verplichting worden aangegaan om gedurende een reeks van jaren jaarlijks één of meer HH. Missen te laten opdragen in de vorm van een stichting. Een stichting van een H. Mis kan worden afgesloten met een looptijd van minimaal 10 jaar en maximaal 20 jaar. De ingangsdatum van een stichtingsakte is in principe direct, doch kan indien dat gewenst wordt ook gelegen zijn tussen het moment van sluiten van de stichting en maximaal 10 jaar daarna.

8. In situaties waarin de voorgaande regels niet voorzien beslist het kerkbestuur.
Voor meer informatie zie: http://www.uitvaart.nl/infotheek/de-plechtigheid/religie-en-rituelen/katholieken.