Het huwelijk
Vaak wordt gezegd: “Het huwelijk is niet alleen een gave, maar ook een opgave”. Het gaat er in het huwelijk niet alleen om, dat de ander jou gelukkig maakt, maar ook dat jij de ander gelukkig maakt, inclusief de eventuele kinderen. Dat is de reden dat God die liefde wil versterken met zijn bovennatuurlijke liefde, bij deze onvoorwaardelijke liefdesverklaring. Hij wil de gehuwden helpen om elkaar nooit te laten vallen. Dit kan natuurlijk alleen, als het huwelijkspaar met die bedoeling voor God het huwelijk sluit en Hem na de bruiloftsdag niet buitensluit.

Aanmelding
Als er de wens is om een kerkelijk huwelijk te sluiten, neem dan contact op met het parochiekantoor:

Adres: Kerkstraat 6, 6413 EL Heerlen
Telefoon: 045-5212450
E-mail: info@parochiesheerlennoord.nl

Daarna zal de pastoor met u een afspraak maken. In dit gesprek zullen alle dingen besproken worden die nodig zijn om de definitieve voorbereiding in gang te kunnen zetten. Er zal gesproken worden over de huwelijksviering, evt. de muziek die door een van de koren verzorgd kan worden en al wat er nog meer bij komt kijken.

Gezamenlijke huwelijksvoorbereiding
Het verbond van het huwelijk is een levensstap die een goede en degelijke voorbereiding vraagt. Een huwelijk sluiten doe je niet zomaar. Daar bereid je je op voor. De feestzaal moet besproken worden, vaak al een jaar van tevoren. Bij een kerkelijke huwelijkssluiting hoort ook een voorbereiding. Wat is het kerkelijk huwelijk precies, hoe wordt het gevierd, wat verwacht de kerk van gehuwden? Het is fijn te mogen constateren dat velen die voor de kerk huwen, ook graag wat achtergronden willen vernemen. De voorbereiding gebeurt gezamenlijk met andere bruidsparen.
Er zijn drie gezamenlijke huwelijksvoorbereidings avonden in de parochies van Heerlen- Noord voor de echtparen. De locatie waar de voorbereiding zal plaatsvinden zal nog nader bekend worden gemaakt. Dit is afhankelijk van het aantal bruidsparen dat zal deelnemen.
Van het vroegere gebruik dat het huwelijk gesloten moest worden in de parochie van de bruid, wordt tegenwoordig vaker afgeweken. Wanneer men buiten de eigen parochie trouwt, is toestemming (formeel) nodig van de eigen pastoor. Ook dienen vóór het huwelijk recente doopbewijzen te worden overlegd. Deze zijn verkrijgbaar in de parochie waar men gedoopt is.

Voorwaarden
Kerkelijke huwelijksvieringen vinden altijd plaats ná een burgerlijke huwelijkssluiting, zonder de burgerlijke huwelijkssluiting is een kerkelijk huwelijk in ons land verboden.

Kosten
Als u de laatste vier jaren niet hebt deelgenomen aan de kerkbijdrage betaalt u € 440,- voor de huwelijksviering. Anders wordt de betaalde kerkbijdrage op dit bedrag in mindering gebracht. Er wordt ervan uitgegaan dat degenen die reeds ‘uit huis zijn’ zelf in staat zijn kerkbijdrage te betalen. Eventueel betaalde kerkbijdrage door ouders telt dan niet meer.

Verdere informatie
Binnen de Rooms Katholieke kerk wordt het huwelijk niet alleen gezien als een verbond tussen twee mensen maar ook als een verbond met God. Daarom ook de uitspraak: Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden.
De hoogste vorm van liefde tussen twee mensen is die waarbij man en vrouw in een hechte en trouwe liefdesband elkaar gelukkig willen maken en lief en leed willen delen, voor heel het leven. In hun wederzijdse liefde vormen zij een afspiegeling van de liefde van Christus voor zijn Kerk. Het huwelijk is het sacrament, waarin God de genade, de kracht en de liefde schenkt die nodig zijn om elkaar steeds meer en dieper te beminnen.

Als een man en vrouw trouwen voor de kerk dan spreken we van een huwelijksinzegening. Deze inzegening omvat verschillende stappen. Eerst ondervraagt de priester of diaken het bruidspaar of ze echt uit vrije wil trouwen, of ze elkaar trouw zullen blijven en of ze een gezin willen stichten. Daarna spreken bruid en bruidegom naar elkaar hun trouwbelofte uit. Daarin aanvaarden ze elkaar als man en vrouw en beloven elkaar trouw, in voor- en tegenspoed. Ook spreken ze naar elkaar uit dat ze elkaar lief willen hebben en zullen waarderen alle dagen van hun leven. Door het uitspreken van deze beloften ‘trouwen’ ze zichzelf. Met andere woorden: ze bedienen het sacrament van het huwelijk aan elkaar. De priester of diaken is daar slechts getuige van. Daarna bevestigt de voorganger dat de kerk het bruidspaar vanaf dat moment ziet als man en vrouw. Vervolgens worden de ringen gezegend en aan elkaar gegeven. Ter afsluiting ontvangt het bruidspaar de huwelijkszegen.